top of page

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό (εφεξής η «Εκδήλωση») υπό την προϋπόθεση τήρησης των παρόντων όρων, των όρων λειτουργίας του χώρου της Εκδήλωσης καθώς και άλλου όρου που μπορεί να θέσει η εταιρεία «CANDY CANE EVENTS ΙΚΕ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168895003000 και Α.Φ.Μ. 802048712 (εφεξής η «Διοργανώτρια»). Η αγορά του εισιτηρίου και η είσοδος του θεατή στην Εκδήλωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο της Εκδήλωσης σε άτομα κάτω των δεκαεπτά (17) ετών χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου.


2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο ενός ατόμου στον χώρο της Εκδήλωσης κατά την ημερομηνία και ώρα της Εκδήλωσης και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή. Εισιτήρια αγορασμένα με οποιοδήποτε τρόπο (ταμείο – τηλέφωνο – διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζουν δυνάμει του άρθρου 3ιβ παρ. ιβ Ν. 2251/1994 καθώς η Εκδήλωση εμπίπτει στην παροχή υπηρεσιών για δραστηριότητες αναψυχής με ορισμένη ημερομηνία παροχής. Η Διοργανώτρια δεν αντικαθιστά κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο κλεμμένο χαμένο εισιτήριο χρησιμοποιηθεί από άλλον. Η Διοργανώτρια αναγνωρίζει ως κάτοχο του εισιτηρίου αυτόν που θα το προσκομίσει πρώτος στην είσοδο και δεν μπορεί να διαπιστώσει αν αυτό ήταν προϊόν κλοπής ή απάτης.


3. Η Διοργανώτρια μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ή φέρουν ρατσιστικά, θρησκευτικά ή σεξιστικά σύμβολα ή σύμβολα ομάδων ή για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνοι για την ασφάλεια των άλλων θεατών ή του χώρου ή προσβλητικοί για τους άλλους θεατές με κίνδυνο πρόκλησης επεισοδίων, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι συντρέχουν τα ανωτέρω ως προς κάποιο θεατή, η Διοργανώτρια θα δύναται να τον απομακρύνει από την Εκδήλωση χωρίς να του επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου.


4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη που δεν αφορά την Διοργανώτρια ή το προσωπικό της.


5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων της Διοργανώτριας για θέματα ασφαλείας. Σε περίπτωση δε που εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του θεατή προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός του ή άλλη ζημία του, ο θεατής δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από την άσκηση οποιασδήποτε απαίτησης κατά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θεατών, του προσωπικού της Διοργανώτριας ή του εξοπλισμού της συναυλίας. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των θεατών με τις σχετικές υποδείξεις του προσωπικού της Διοργανώτριας θα συνιστά λόγο απομάκρυνσης του θεατή χωρίς να επιστρέφεται το αντίτιμο για το εισιτήριό του ενώ η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της.


6. Η Διοργανώτρια δεν θα επιτρέπει την είσοδο σε κατόχους εισιτηρίων που θα φέρουν στον χώρο της Εκδήλωσης τρόφιμα, αναψυκτικά ή ποτά.


7. Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στα πλαίσια των άνω απαγορεύσεων και να μην του επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης ή να απομακρυνθεί από την εκδήλωση χωρίς να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, επιφυλασσομένης της Διοργανώτριας για τα νόμιμα δικαιώματά της.


8. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο της Εκδήλωσης σε κατοικίδια ή άλλα ζώα με την εξαίρεση των σκύλων οδηγών τυφλών ή ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.


9. Σε περίπτωση αναβολής της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αδυναμίας εμφάνισης των καλλιτεχνών ή για άλλους λόγους (π.χ. οργανωτικούς), η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα και τον χώρο διεξαγωγής της Εκδήλωσης ή το πρόγραμμα αυτής, ενημερώνοντας το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της ή/και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εμφανιστεί εντός διαστήματος 180 ημερών από την προγραμματισμένη τους εμφάνιση, τότε ο κάτοχος Εισιτηρίου της ανακληθείσας Εκδήλωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εισιτήριο του κατά την νέα ημέρα της Εκδήλωσης που θα ορίζεται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια θα ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.


10. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης/ακύρωσης της Εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται (εις ολόκληρον ή εις μέρος), εντός ορισμένου χρόνου, με τρόπο που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία εμφάνισης των εξ αναβολής καλλιτεχνών μέσα στο ως άνω διάστημα 180 ημερών Ο θεατής αποδέχεται ότι η Διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει για οποιαδήποτε άλλη ζημία πέραν του του αντιτίμου που κατέβαλε για το εισιτήριό του.


11. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη της, αυτή θα θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν θα επαναλαμβάνεται σε άλλη ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υποχρεούται να επιστρέψει το αντίτιμο των εισιτηρίων. Ιδίως σε περίπτωση που η Εκδήλωση πραγματοποιείται σε ανοιχτό/μη στεγασμένο χώρο, ο θεατής αναγνωρίζει ότι η Διοργανώτρια δεν έχει την ευθύνη να στεγάσει τον χώρο της Εκδήλωσης σε περίπτωση βροχής ή άλλου καιρικού φαινομένου και ο θεατής θα πρέπει να λάβει ο ίδιος τα μέτρα του προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν.


12. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων συναυλιών, happenings κλπ, εκδηλώσεων (λ.χ. Festival), το Εισιτήριο Φεστιβαλικής ημέρας είναι ανεξάρτητο από την παρουσία και συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη η παρουσία του οποίου δύναται να αλλάζει εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να εμφανιστεί για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής ή να αναβάλλεται ή να αντικαθίσταται ή να ματαιώνεται. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε αλλαγή Φεστιβαλικής ημέρας εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη ή ακόμα και η οριστική ματαίωση της εμφάνισης οποιουδήποτε καλλιτέχνη που είχε ανακοινωθεί ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένη Φεστιβαλική ημέρα, δεν αποτελεί αυτόματα λόγο ακύρωσης Εισιτηρίου ή μείωσης του τιμήματος Εισιτηρίου ή επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου του Εισιτηρίου, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας Εταιρείας.


13. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά ή έχει ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.


14. Οι κάτοχοι εισιτηρίου ενημερώνονται ότι η Εκδήλωση θα φωτογραφηθεί/βιντεοσκοπηθεί/μαγνητοσκοπηθεί για να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς λόγους της Διοργανώτριας. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τη Διοργανώτρια.

15. Οι κάτοχοι εισιτηρίου ενημερώνονται ότι απαγορεύεται η επαγγελματική βιντεοσκόπηση στο χώρο του φεστιβαλ χωρίς την άδεια της Διοργανώτριας. 

 

16. Οι κάτοχοι εισιτηρίου ενημερώνονται ότι τα φωτιζόμενα βραχιολάκια που θα δίνονται κατα την είσοδο στο φεστιβάλ, θα επιστρέφονται  στη Διοργανώτρια κατα την έξοδο από το χώρο του φεστιβάλ.


17. Όλες οι διαφορές που αφορούν τους παρόντες όρους, η ερμηνεία και η εφαρμογή τους αλλά και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει από την αγορά εισιτηρίου από τη Διοργανώτρια και την παρουσία του κατόχου του εισιτηρίου στην Εκδήλωση διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ο αγοραστής και κάτοχος του εισιτηρίου συμφωνεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994

Ο κάτοχος εισιτηρίου δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για Εκδήλωση που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία).

 

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +30 210 2202 202, στην διεύθυνση Δελφών 2, Χαλάνδρι και μέσω email στην διεύθυνση info@candycane.gr.

KV_06474.jpg
bottom of page